תקנון האתר ASK5

1. שלום רב וברוכים הבאים לאתר הובלות ASK5 המתמחה בתחום ההובלות (להלן: “האתר”) אשר מופעל ובבעלותו של מר רועי מזרחי, ע.מ. 034483594 (להלן: “הנהלת האתר”).
2. האתר הוקם במטרה לרכז תחת קורת גג אחת את כל תחום ההובלה ושירותי הובלה עבור לקוחות בבואם לחפש מוביל לצורך העברת דירה, משרד או אחסון תכולה לפרק זמן קצר או ארוך וכן לשמש זירת פרסום בעבור בעלי עסקים, נותני שירותים וגורמים אחרים.
3. הנהלת האתר מאשרת לך גישה, עיון ושימוש באתר, בשירותי האתר, במידע ובתכניו בכפוף להסכמתך ואישורך לתנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו (להלן – “תנאי השימוש”). אתה מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש שלהלן ולפעול על פיהם. האמור בתנאי שימוש אלו חל על כל שימוש שייעשה באתר וכל גישה או כניסה לאתר, על כל דפיו, שירותיו, המידע בו, תכניו והאפשרויות שבו, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר (ו/או בדפיו ו/או בשירותיו ו/או במידע ובתכנים המופיעים בו) ו/או לגשת לאתר ו/או להיכנס לאתר
4. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא.
5. תשומת ליבך כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה ו/או הכניסה ו/או ההתחברות לאתר לשירותיו, למידע בו ולתכניו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול על פיהם. באם אינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים אשר יפורסמו, באם וככול שיפורסמו, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא .
6. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
7. במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי הנהלת האתר או המפרסמים באתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד “צור קשר” ונשמח להשיב.

א. תנאי השימוש וההשתתפות באתר

8. בעצם גלישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך ו/או עיונך באתר ושימוש בשירותיו, הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים להלן.
9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר בשירותיו, בתכניו או במידע בו, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד “צור קשר”.
10. אתה מסכים בזאת שלא לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או המידע בו ו/או את שירותיו, לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או שיווקי ו/או מסחרי לצד שלישי כלשהו (ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר, למשתמשים בו ולמפרסמים באתר). אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.
11. אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
12. אתה מסכים לא להעביר, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני האתר ו/או שירות כלשהו משירותי האתר ו/או מידע כלשהו מהמידע המצוי והמפורסם באתר, בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.
13. יובהר בזאת כי מגוון תכני האתר והמידע בו ו/או שירותי האתר ו/או האפשרויות השונות המוצעות באתר, כפופים לשיקול דעתה של הנהלת האתר. לפיכך, ידוע לך ואתה מסכים לכך כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות ורשאית בזאת לעדכן, להוסיף, לשנות, למחוק או לגרוע את תכני האתר (כולם או חלק מהם) ו/או את השירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם) ו/או כל מידע המופיע באתר (כולם או חלק ממנו), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, ללא מתן הודעה ו/או נימוק, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
14. בנוסף לסעדים המגיעים להנהלת האתר על פי כל דין, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק כניסה ו/או גישה ו/או שימוש של גולש מסוים ו/או מפרסם מסוים לאתר ו/או לתכניו ו/או לשירותיו (כולם או חלקם) ו/או למידע המופיע בו, באם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר אותו גולש או מפרסם לא מילא אחר מלוא תנאי שימוש אלו ובכל מקרה שהשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע המופיע בו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, במקרים האמורים בסעיף זה, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
15. הנהלת האתר לא תהייה אחראית בקשר להתאמתו של תוכן מסוים המפורסם באתר ו/או שירות מסוים המפורסם באתר ו/או מידע מסוים המפורסם באתר, לצרכיך או למטרותיך ולא תהייה לך בעניין זה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי מי מטעמה.
16. השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, תעשה על ידך אך ורק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי ובשימוש אנושי וסביר. אתה מסכים לא להפעיל ו/או לא להשתמש במערכת אוטומטית כלשהי (לרבות, מבלי למנוע, כל יישום, רובוט, מערכת סריקה, קורא מרחוק או כל טכנולוגיה ו/או רכיב אחר), שניגשת לאתר ו/או לשירותיו ו/או לתכניו ו/או למידע בו, שלא באמצעות שימוש אנושי סביר בדפדפן אינטרנט סטנדרטי.
17. חל איסור חמור לחדור לאתר (ולרבות, לתכניו, לשירותיו, למידע המופיע בו) ו/או לשרתי האתר ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב באתר שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מסכים שלא לעקוף ו/או להשבית ו/או להפריע באמצעות דרך טכנולוגית ו/או אחרת, לאבטחה של שירותי האתר, תכני האתר, האתר ו/או המידע בו. כמו-כן יודגש שאתה מסכים שלא לעקוף ו/או להפריע ו/או לחדור לשירותי האתר ו/או לתכני האתר והמידע בו ו/או לאתר ו/או לחלקים באתר, שנמנעה ו/או הוגבלה הרשאתך ו/או אפשרותך לשימוש, לגישה, לכניסה, לצפייה ו/או לעיון בהם.
18. אתה מסכים לא לאסוף נתונים אישיים ו/או פרטים כלשהם של גולשים אחרים ו/או מפרסמים באתר.
19. אתה מסכים שלא לבצע מעשה או מחדל, הפוגע או העלול לפגוע בהנהלת האתר או בצד שלישי כלשהו אחר, לרבות בגולש אחר ו/או מפרסם אחר העושה שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו ו/או במידע בו.
20. אתה מסכים לא להשתמש באתר, בשירותי האתר, בתכני האתר ובמידע בו בכדי לבצע או כדי לנסות לבצע כל מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, לרבות כל מעשה ו/או מחדל הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כאמור.
21. אתה מסכים שלא להציק, להטריד או לפגוע בגולשים אחרים העושים שימוש באתר ו/או במפרסמים המפרסמים באתר. נוסף על כן, אתה מסכים שלא להעביר או לשלוח לגולש כלשהו ו/או למפרסם כלשהו ו/או להנהלת האתר, כל הודעה או מייל שהוא שקרי, מעליב, פוגע, משמיץ, מאיים, מזיק, גס, מטריד, בעל אופי מיני, גזעני, בעל אופי פורנוגרפי ו/או בלתי חוקי באופן כלשהו.
22. הנהלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

ב. העדר אחריות

23. הגלישה והשימוש בתכני אתר, בשירותי האתר, במידע באתר ובכל רכיביו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמשים לעשות באתר, בשירותיו, במידע בו וברכיביו שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או שירות באתר כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.
24. האתר, שירותיו, תכניו והמידע בו מוצעים וניתנים למשתמשים כמות שהם (As Is). המשתמש מודע ומסכים לכך כי הנהלת האתר לא יכולה להתחייב כי לא יפלו בתכני האתר, במידע בו, בשירותיו ובאתר – אי דיוקים כלשהן, טעויות (בין טכניות ובין טעויות בתוכן ובמידע עצמו), שיבושים, השמטות או כי תוכן, מוצר, מידע ושירות כלשהו המפורסמים באתר יתאימו לצרכיו או למטרותיו של משתמש כלשהו. משכך, המשתמש מודע ומסכים לכך כי שימושו ו/או עיונו ו/או צפייתו באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר ובמידע באתר (ולרבות, הפרסומים המופיעים באתר, במידע בו ובתכניו ובשירותיו), נעשים על אחריותו הבלעדית של המשתמש וכי כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, מוצרים, שירותים, פרסומים, דעות, המלצות, חוות דעת, טיפים, הצעות מחיר, סקירות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר, בתכניו, במידע בו ובשירותיו ו/או הניתנים באמצעותו ו/או כתוצאה משימוש בו, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדית של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר, אשר ייתכן וייגרם למשתמש כלשהו ו/או למי מטעמו כתוצאה ו/או בעקבות ו/או באמצעות שימוש המשתמש ו/או הסתמכותו ו/או צפייתו ו/או עיונו באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר, בפרסומים בו ובמידע כלשהו בו – כולם או חלקם.
25. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או למי מטעמך מהשימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים באתר, או מהסתמכות עליהם או כתוצאה מהתקשרות (או ניהול מו”מ להתקשרות) כלשהי עם צד שלישי בשל פרסומים, סקירות, המלצות , טיפים, קישורים, חוות דעת או המלצות המופיעים באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו – כלפיך וכלפי כל צד שלישי כלשהו.
26. כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים, מוצרים, תכנים או מידע שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר, במידע בו או על שירותים שהוא מספק.
27. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
28. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו כתוצאה מפרסומים באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר ו/או במידע הכלול בו. האחריות היחידה והבלעדית לכל נזק ו/או הפסד שכזה חלה על בתי העסק, חברות ההובלה, נותני השירותים והמפרסמים המספקים ו/או המוכרים את המוצרים ו/או השירותים למשתמשים.
29. המשתמש מודע ומסכים לכך כי הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכנן של מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומים כלשהם המתפרסמים ו/או אשר יתפרסמו באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו ע”י צדדים שלישיים. פרסומן של מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומים כלשהם אחרים, בשום מקרה, לא יהוו המלצה, מתן חסות, עידוד, הבעת דעה, ייעוץ, חוות דעת, סקירה או הכוונה מצידה של הנהלת האתר להשתמש ו/או לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים בפרסומות ו/או בהצעות המסחריות ו/או בהצעות השיווקיות ו/או בפרסומים האחרים כאמור.
30. הנהלת האתר לא תהא אחראית להתקשרות כלשהי שתיווצר בין גולש או משתמש כלשהו באתר לבין צד שלישי כלשהו אחר כחלק או לאור השימוש, העיון והצפייה באתר, בתכניו, בפרסומים בו, במידע בו ובשירותיו ולא תהיה אחראית לכל דבר אשר מוצע ע”י צד שלישי כאמור (ולרבות, מבלי לגרוע, מידע, טיב, ביטוח, איכות או זמינות המוצרים או השירותים הניתנים או המוצעים על ידי צד שלישי אחר כאמור).
31. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר, תכניו, המידע בו ושירותיו – לא יופרעו, יינתנו כסדרם, בבטחה, בלא הפסקות או הפרעות וכי הם חסינים מפני פריצה או גישה בלתי מורשית כלשהי. לפיכך, הנהלת האתר לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש או לכל נזק, ישיר או עקיף או אחר, עקב התרחשות אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה.

ג. רישום לאתר

32. בשלב זה, על מנת ליהנות מהמידע באתר והשירותים המוצעים בו, המשתמשים אינם נדרשים להרשם לאתר לצורך יצירת שם משתמש אך על מנת ליהנות מחלק משירותי האתר, המשתמש מתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שמו המלא, כתובות, דואר אלקטרוני, פרטים אודות ההובלה הנדרשת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלו להנהלת האתר ו/או לאתר, אולם באם המשתמש לא ימסור פרטים אשר יתבקשו באתר, המשתמש לא יכול יהיה לעשות שימוש בחלק ו/או בכל שירותי האתר.
מבלי לגרוע מהאמור, האתר שומר על זכותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת להתנות את ההשתתפות והשימוש באתר ובשירותיו, בין במלואו ובין בחלקו, ברישום מוקדם לצורך יצירת שם משתמש באתר.
לצורך ההרשמה, ככל שתידרש כזאת על ידי האתר, יתבקשו הגולשים להזין שם משתמש וסיסמא, וכן פרטים מזהים אחרים, אשר ישמשו אותם בעת השימוש החוזר באתר.

ד. שירות בחירת חברת הובלות באתר

33. האתר מאפשר לחברות הובלה ליתן הצעות מחיר ומידע נוסף למשתמשי האתר (להלן: “חברת הובלה” ו/או “חברות ההובלה”)
34. כשירות לציבור הגולשים, מאפשר האתר לגולש לאתר חברת הובלה המתאימה לצרכיו, המפרסמת באתר את שירותיו ומוצריו, בשני מסלולים:
א. מסלול ראשון – למלא טופס לגבי הובלה מתוכננת ולקבל עד 5 הצעות מחיר ממובילים שונים (להלן: “שירות 5 הצעות המחיר”);
ב. מסלול שני – לאתר באופן עצמאי חברת הובלות באמצעות חברות הובלה אשר פרסמו את שירותיהם במערכת ההובלות באתר (להלן: “שירות האיתור”).
35. שירות בחירת חברת הובלות באתר נועד להעניק לציבור הגולשים מידע בקשר לחברות ועלויות הובלה ולסייע לציבור הגולשים באתר בבחירת מוביל מתאים לביצוע הובלה בהתאם לצרכיהם ותקציבם ובהתאם למידע שנתקבל מחברות ההובלה.
36. במסגרת הטופס, יתבקשו המשתמשים לפרט את פרטי ההובלה כגון: נקודת מוצא, יעד ההובלה, תאריך ההובלה וסוג ההובלה. כמו כן, יתבקשו המשתמשים להזין שם מלא, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
37. עם מילוי הטופס תנתב המערכת את הפניה למובילים העונים לדרישות. חלק מהפרטים שמסר המשתמש בטופס בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר ייחשפו ויועברו אל חברות ההובלה המנויים בהסכם מתאים עם הנהלת האתר לשם יצירת קשר עם המשתמש/גולש ולשם מתן הצעת מחיר. המשתמש מודע לכך ומסכים כי מספר הטלפון של המשתמש יישמר בשרתי החברה והמספר אשר יפורסם לחברת ההובלה, מפרסמים ונותני השירותים הוא מספר טלפון וירטואלי אשר בבעלות האתר ובעליו. כל שיחה של חברת הובלה ו/או מפרסם באתר למספר טלפון וירטואלי כאמור, וכן כל שיחה של משתמש באתר ושירותיו למספרי הטלפון המפורסמים באתר ובשירותיו כמספרי הטלפון של המפרסמים, חברות ההובלה ונותני השירותים –תהייה מוקלטת ותוכנה של השיחה ופרטיה (ולרבות הקלטת שמע), תשמר בשרתי הנהלת האתר והמשתמש מסכים מפורשות לכך. הנהלת האתר תעשה שימוש בהקלטות אלו ופרטים אודותיהם בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות.
38. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, במילוי טופס ההובלה, המשתמש מתחייב כי:
א. תוכן הטופס הממולא על ידו הינו נכון ומדויק.
ב. פרטי ההתקשרות שמסר לצורך יצירת קשר הנם פרטים נכונים ואינם של אדם או גוף אחר מלבדו.
39. במידה ועשית שימוש בשירות 5 הצעות המחיר ובשירות האיתור, הרי שאתה מסכים באופן מפורש כי הנהלת האתר, מפרסמים באתר וחברות הובלה המפרסמים באתר יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל, ב-SMS ובטלפון, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר, מפרסמיה, חברות הובלה או שותפיה העסקיים. בידך הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י בקשה באמצעות טופס “צור קשר” המצוי באתר.
40. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע לחברות ההובלה ומחיריהם (לרבות המידע שנתקבל דרך שירות האיתור ושירות 5 הצעות המחיר) לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם, כיסויים ביטוחים שלהם, שירותיהם, מוצריהם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם חברות ההובלה בלבד ועל אחריותם. אין הנהלת האתר מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר יכולה לערב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין פרסומי חברות ההובלה ו/או הצעות מחיר של חברות ההובלה ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מחברות ההובלה וכן הנהלת האתר לא תהייה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין חברת הובלה כלשהי.
41. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי שירות 5 הצעות המחיר ניתן כשירות בלבד ונועד כאמור לספק לגולשים אינדיקציה כללית וראשונית ואין בו לחייב את הנהלת האתר ו/או כל גוף אחר. כל שימוש ו/או הסתמכות על השירות הינה באחריות המשתמש בלבד. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי מחברות ההובלה או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום כלשהו באתר. שכן כאמור הנהלת האתר אינה יכולה ואינה מתיימרת להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר ע”י חברות ההובלה, הן לגבי טיבם או איכותם והן באשר לתוכנם. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.
42. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או למי מטעמך מהשימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים באתר, או מהסתמכות עליהם או כתוצאה מהתקשרות (או ניהול מו”מ להתקשרות) כלשהי עם צד שלישי (לרבות, עם חברת הובלה כלשהי) בשל פרסומים, הצעות מחיר, שימוש בשירותי האתר, סקירות, המלצות , טיפים, קישורים, חוות דעת או המלצות המופיעים באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו – כלפיך וכלפי כל צד שלישי כלשהו. בטרם התקשרות עם מוביל לקבלת שירותי הובלה, מומלץ לערוך גם בדיקה עצמאית ולדאוג לחתימה על הסכם הובלה מפורט.
43. מובהר כי עצם פרסום חברת הובלה באתר ו/או מתן גישה לחברת הובלה לשירותי האתר (ולרבות לשירות 5 הצעות המחיר), אין משמעו כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מעודדים או ממליצים על חברת הובלה מסוימת או על השירות או על הטובין הניתן באמצעותה. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע, העסקים, נותני השירותים, חברות ההובלה והמפרסמים האחרים באתר. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.
44. ידוע למשתמש באתר כי מספרי הטלפון המוצגים ו/או המפורסמים באתר, בשירותיו, בתכניו ובמידע בו כמספרי הטלפון של המפרסמים באתר ו/או של חברות ההובלה ו/או של נותני שירותים אחרים וכן מספר הטלפון של המשתמש העושה שימוש באתר ובשירותיו ואשר יוצג כלפי המפרסמים חברות ההובלה ונותני השירותים באתר, הם מספרי טלפון וירטואלים וכי כל שיחה של המשתמש למספר טלפון כאמור ו/או כל שיחה של מפרסם, נותן שירותים או חברת הובלה למשתמש – תהייה מוקלטת ותוכנה של השיחה ופרטיה (ולרבות הקלטת שמע), תשמר בשרתי הנהלת האתר והמשתמש מסכים מפורשות לכך. הנהלת האתר תעשה שימוש בהקלטות אלו ופרטים אודותיהם בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות.

ה. תוכן גולשים – כתיבת חוות דעת

45. מעבר דירה או משרד איננה משימה פשוטה והיא מעלה עימה שאלות רבות. לצורך כך מפעיל האתר עמוד יצירת קשר על מנת להתייעץ, לשאול שאלות, ומאפשר לגולשים להגיב ולחוות דעתם על מובילים לשתף ידע וניסיון רלוונטי, אשר יש בו כדי לתרום לגולשים האחרים (להלן: “חוות הדעת”).
46. על הגולשים המשתתפים בפורומים ומעלים חוות דעת להשתמש בשפה ובלשון נקייה ולהימנע מלפגוע שלא לצורך בשמם הטוב ו/או בפרטיותם ו/או ברגשותיהם של כל אדם ו/או גוף.
47. אין לפרסם ו/או להעלות לאתר, בכל דרך, תכנים או חומרים, לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה או וידאו, שיש בהם משום פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישים, לרבות חומרים או תכנים שיש בהם משום פגיעה בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או מהווים פגיעה בשמו הטוב ו/או מעוולים בלשון הרע ו/או מהווים בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מסית לאלימות ו/או לגזענות ו/או בעל אופי מיני ו/או הפוגע ברגשות הציבור.
48. המשתמשים מתחייבים כי כל החומרים והתכנים אשר יועלו על ידם לאתר הנם תכנים מקוריים שלהם או בידיהם רישיון מתאים, וכי חומרים אלו באחריותם הבלעדית.
49. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לתכנים שהועלו על ידו לאתר, האתר יהיה רשאי להסיר כל תוכן ו/או מידע שהועלו לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
50. שימו לב! התכנים והמידע המתפרסמים בפורומים ו/או בחוות הדעת ו/או במודעות מתפרסמים מטעם המשתמשים או המפרסמים בלבד ובאחריותם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן או למהימנות כל תוכן המופיע באזורים אלו ולא יישא באחריות כלשהי בקשר אליהם.
51. על כל משתמש לעשות בדיקה סבירה של צרכן סביר בטרם יחליט להסתמך על עצה, טיפ, חוות דעת או כל מידע שקיבל באמצעות האתר. האתר ממליץ למשתמשיו לבצע השוואת מחירים, לוודא כי ברשות המוביל ביטוח תקף וכן לבחון היטיב את הצעת המחיר ופרטיה, הסכם ההתקשרות ופרטיו וכן כל מידע אודות חברת ההובלה ו/או מפרסם אחר.
52. לאתר ו/או למנהל פורום מטעמו הזכות המלאה להסיר כל תוכן שיראה לו, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא הצורך ליתן כל נימוק וללא הודעה מראש.

ו. נוהל הודעה והסרה

53. התכנים וחומרים שמועלים לאתר על ידי המשתמשים וכן על ידי חברות ההובלה והמפרסמים השונים, מתפרסמים באתר בהתאם להצהרה כי המידע הנו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות הנהלת האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו.
54. מובהר, כי כפלטפורמה לקישור בין משתמשים לבין מובילים ומעניקי שירותי הובלה משלימים וכן כפלטפורמה לפרסום בעלי עסקים הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.
55. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם הנהלת האתר באמצעות העמוד “צור קשר”, ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ”י כל דין.

ז. מפרסמים באתר

56. האתר מאפשר לבעלי עסקים שונים בתחום ההובלה והשירותים המשלימים לתחום ההובלה (כגון, מבלי לגרוע, אחסון תכולה, אריזת דירה, הובלה עצמית, פינוי תכולה ועוד), תמורת תשלום, לפרסם באתר ו/או להציב פרסומות שונות ברחבי האתר ו/או להופיע באינדקס בעלי המקצוע באתר באמצעות כרטיס עסק אשר יפורסם באתר (להלן: “המפרסמים”).
57. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם, כיסויים ביטוחיים שלהם, שירותיהם, מוצריהם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין הנהלת האתר מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגיןהפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן הנהלת האתר לא תהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
58. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום באתר. שכן כאמור הנהלת האתר אינה יכולה ואינה מתיימרת להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם או איכותם והן באשר לתוכנם.
59. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי הנהלת האתר או מי מטעמה מעודדים או ממליצים על המפרסם או על השירות או על הטובין הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע, חברות ההובלה, נותני השירותים והמפרסמים האחרים באתר. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.
60. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.
61. למשתמשים באתר ניתנת הרשאה לצפות במודעות ולעשות בהם שימוש אישי לצרכיהם הפרטיים. נאסר בזאת במפורש לאסוף מידע ו/או נתונים כלשהם בכל אמצעי קיים או עתידי לרבות באמצעות תוכנה אוטומטית המלקטת מידע כלשהו מהאתר וכן בכל אמצעי ממוחשב ו/או טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או אנלוגי אחר.
62. נאסר בזאת במפורש, לעשות כל שימוש בפרטי המודעות שאינו השימוש לשמן נועדו על ידי המפרסם. כל פנייה למפרסם המודעה, אשר עניינה איננה לשם התעניינות בשירות המוצע, תהווה הפרה חמורה של תקנון זה, אשר תגרור נקיטה בצעדים משפטיים.
63. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהוראות תקנון זה, מובהר בזאת כי הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או למי מטעמך מהשימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים באתר, או מהסתמכות עליהם או כתוצאה מהתקשרות (או ניהול מו”מ להתקשרות) כלשהי עם צד שלישי בשל פרסומים, סקירות, המלצות , טיפים, קישורים, חוות דעת או המלצות המופיעים באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו – כלפיך וכלפי כל צד שלישי כלשהו.

ח. שירותים בתשלום

64. בשלב זה, כל השירותים המוצעים באתר למשתמשים הפרטיים והביתיים הנם ללא תשלום.
65. עם זאת, האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט, בכל עת, כי שירות מסויים, כולו או חלקו, יותנה בתשלום מראש.

ט. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

66. הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתרה ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
67. בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של החברה מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר ובכל אחד מדפיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה.
בנוסף, בעת השימוש בשירותי האתר המצריכים מילוי פרטים על ידי המשתמש (כגון: מילוי טופס לקבלת הצעת מחיר ו/או כתיבת חוות דעת ובשלב מאוחר יותר בעת ההרשמה לאתר), יצטברו במאגרי המידע של הנהלת האתר פרטים אישיים שנמסרו על ידיך המזהים אותך אישית (לרבות כתובות אימייל, מספרי טלפון, כתובת, שמות ודרכי התקשרות נוספים עמך).
נוסף על האמור, ידוע למשתמש באתר כי מספרי הטלפון המוצגים ו/או המפורסמים באתר, בשירותיו, בתכניו ובמידע בו כמספרי הטלפון של המפרסמים באתר ו/או של חברות ההובלה ו/או של נותני שירותים אחרים, הם מספרי טלפון וירטואלים אשר בבעלות הנהלת האתר וכי כל שיחה של המשתמש למספר טלפון כאמור ו/או כל שיחה של מפרסם, נותן שירותים או חברת הובלה למשתמש – תהייה מוקלטת ותוכנה של השיחה ופרטיה (ולרבות הקלטת שמע), תשמר בשרתי הנהלת האתר והמשתמש מסכים מפורשות לכך.
ידוע למשתמש והוא מסכים ומאשר כי בשיקול דעתה של הנהלת האתר, במקרי מחלוקת שבין האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם למפרסם, חברת הובלה ונותן שירותים אחר ו/או במקרה של מחלוקת בין המפרסם, חברת הובלה ונותן שירותים למזמין השירות ממנו וכן במקרים נוספים לשיקול דעתם הבלעדי של האתר ובעליו, הם יהיו רשאים לעשות שימוש בהקלטות אלו ופרטים אודותיהם לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
68. השימוש שיעשה בנתונים הנמסרים על ידיך, או נאספים מתוך הרגלי הגלישה שלך באתר, ייעשו אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות דיני מדינת ישראל.
69. למעט המידע אשר נמסר על ידך להנהלת האתר על דרך של מילוי פרטיך באתר ובשירותיו אשר מידע זה מזהה אישית אותך, שאר המידע אשר נצבר על ידי הנהלת האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.
70. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ולא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטים המזהים אתכם אישית יימחקו מהמאגר.
71. בנוסף, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר ושל פעילות הנהלת האתר.
נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES (“עוגיות”) של צדדים שלישיים (בין היתר, Google, Facebook ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.
לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת “עוגיות” או במידה ואינך מעוניין כי הנהלת האתר תאסוף מידע אודותיך באמצעות “עוגיות”, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
72. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על הגולשים באתר, אשר מזהה אותם ספציפית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו; (ב) במידה שמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין הנהלת האתר ובאי כוחה ו/או בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין מפרסם באתר, חברת הובלה או נותן שירותים אחר באתר; (ו) במקרה והנהלת האתר תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי אחר; (ז) במקרה שהמשתמש בחר לעשות שימוש בשירותי האתר הדורשים העברת פרטיו למפרסמים באתר, חברות הובלה או נותני שירותים אחרים לצורך מתן הצעת מחיר, יצירת קשר עימו או לשם מתן שירותיהם למשתמש.
73. במידה ואישרת זאת הנהלת האתר וכן מפרסמים באתר וחברות הובלה המפרסמים באתר תהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר, מפרסמיה, חברות הובלה או שותפיה העסקיים וכן לדוור אליך כל מידע אחר בו סבורה הנהלת האתר כי אתה תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
74. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת מנהליה של הנהלת האתר, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר ו/או את האתר לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.
75. הנהלת האתר נוקטת באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר ו/או נגד הנהלת האתר. לאור האמור, במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר ע”י הנהלת האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר.
י. קישורים (LINKS)
76. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע בו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והנהלת האתר רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים אלו ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות הנהלת האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

יא. קניין רוחני

77. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר, בתכני האתר ובמידע בו, בשירותי האתר ובכל תוכן הכלול בהם (ולרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו) (להלן: “נכסי קניין רוחני”), הינם הינן וימשיכו להיות בבעלות מלאה של הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי שהרשה להנהלת האתר להשתמש בו. השם המסחרי של האתר “ASK5” הינו סימן מסחר מוכר היטב בבעלותה של הנהלת האתר (להלן: “סימן הנהלת האתר”). .
78. אין לעשות כל שימוש כלשהו בנכסי קניין רוחני ובסימן הנהלת האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב ומראש מאת הנהלת האתר. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לצלם, לתרגם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה (ו/או מתכניו, שירותיו והמידע בו) לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של הנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שתינתן).
79. אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

יב. יצירת קשר

80. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
81. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד “צור קשר” והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (א’-ה’ בין השעות 8:30- 19:00) למספר טלפון: 0508005252.
82. כתובתנו למשלוח דוא”ל הינה: roy.co.il@gmail.com

יא. שונות

83. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
84. הנהלת האתר תהייה רשאית להעביר את האתר (תכניו, המידע בו ושירותיו) לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
85. הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכניו, הפרסומים בו, שירותיו והמידע בו – המראה שלה, היקפם, טיבם וזמינותם וכן תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
86. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש באתר, בתכניו, במידע בו, בפרסומים בו ושירותיו מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
87. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותיו האתר, בתכניו, בפרסומים בו ובמידע בו, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.
88. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.
89. רישומי מערכות המחשוב של הנהלת האתר, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכניו ו/או בכל רכיב באתר, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות וכן ראייה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלו – וזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.